Algemene verkoopsvoorwaarden

 

ARTIKEL I: TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben als doel de uitvoeringsmodaliteiten en voorwaarden te definiëren volgens welke de verkoop van producten tussen de firma O2D® en zijn klanten, privé en professioneel, gebeurt.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn het exclusieve eigendom van de BVBA O2D® – vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – geregistreerd bij het handels – en vennootschapsregister (RCS) van RIJSEL onder nummer 478 934 011.

Het plaatsen van een bestelling bij O2D® betekent dat u deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaard.

Aldus kunnen andere algemene verkoopsvoorwaarden of aankoopvoorwaarden niet worden ingeroepen tegen de firma O2D®.

De firma O2D® behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen of te wijzigen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn deze die in voege zijn op de dag van de aankoop en deze hebben voorrang op alle voorgaande en toekomstige versies.

 

ARTIKEL II: BESTELLINGEN

Na het kiezen van de gewenste producten zal de klant zijn bestelling definitief valideren door het terugsturen van zijn bestelling of aanvaarde offerte (via fax, post of e-mail), om zijn verbintenis en aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden duidelijk te maken. Vanaf dat moment is de bestelling geregistreerd en kan ze niet herroepen worden door de klant.

De firma O2D® staat ter beschikking van de klant om alle informatie te bezorgen die de klant in staat stellen de karakteristieken van het product te kennen, alsook de voorwaarden en beperkingen voor gebruik.

 

ARTIKEL III: BETALING

 De prijs is betaalbaar op de dag van de bevestiging van de bestelling, tenzij in geval van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de firma O2D® via een contractueel document.

In geval van laattijdige betaling, zal de firma O2D® zijn prestaties kunnen onderbreken, onverminderd andere mogelijk acties.

Elke niet betaalde som op de vervaldag die voorkomt op de factuur leidt tot boetes voor een bedrag van 3 keer de wettelijke interestvoet, alsook een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van € 40. Deze boetes kunnen van rechtswege geëist worden door de firma O2D® zonder voorafgaande ingebrekestelling.

In geval van betaling door middel van een wissel, zal het ontbreken van het terugkeren van de wissel beschouwd worden als een weigering van acceptatie die gelijkstaat met een niet-betaling. Ook in geval van een gespreide betaling, zal de niet-betaling van een enkele schijf leiden tot de ogenblikkelijke opeisbaarheid van de volledige schuld, zonder ingebrekestelling.

Elke via rechterlijke weg ingevorderde factuur zal ten titel van niet-verminderbare boeteclausule verhoogd worden met een toelage die forfaitair is vastgelegd op 10% van het bedrag inclusief BTW.

In geen geval kunnen de betalingen opgeschort worden, noch het voorwerp uitkomen van enige compensatie, zonder voorafgaand geschreven akkoord van de firma O2D®. Elke gedeeltelijke betaling zal eerst worden afgetrokken van de sommen die het langst openstaan.

Een gedetailleerde factuur wordt meegeleverd met de producten.

 

ARTIKEL IV: LEVERING

De levering wordt uitgevoerd op het door de klant aangeduide adres, door een transporteur. Deze kan slechts tussenkomen na de goedkeuring door de klant van de volledige bestelling.

De leveringstijden zijn indicatief.

Het is aan de klant om de producten bij levering na te kijken en voorbehoud te maken of commentaar te geven die hem gerechtvaardigd lijken binnen de hierna vermelde termijn. Als de producten niet conform zijn met de contractuele eisen zoals gespecificeerd in de bestelling, of beschadigd zijn, dan moet de klant binnen 48u deze non-conformiteiten melden aan de verkoper met vermelding van de aard van de geconstateerde gebreken. Bij gebrek aan kennisgeving via aangetekende brief met bevestiging van ontvangst binnen de termijn van 48u, zal de klant elke garantie met betrekking tot deze non-conformiteiten en zichtbare gebreken verliezen. In geval van bewezen non-conformiteiten of zichtbare gebreken is enkel de vervanging van de non-conforme producten gegarandeerd, met uitsluiting van elke schadeloosstelling.

Geen enkele bijzondere clausule die de omstandigheden van verzending verduidelijkt, kan als een afwijking op deze regel beschouwd worden.

In de volgende gevallen worden de leveringstermijnen opgeschort:

 • betalingsvoorwaarden die niet gerespecteerd worden door de klant, of een andere contractbreuk;
 • vertraging te wijten aan de klant of aan een derde partij;
 • force majeure (stakingen of lock-out in fabrieken of bij leveranciers van de firma O2D®, staat van oorlog, onderbreking van of gebrek aan transportmogelijkheden, uitval van energie of elke andere gebeurtenis die de gedeeltelijke of volledige stopzetting veroorzaakt van de productie of verzending (zoals epidemieën, kapotte machines of apparatuur, branden, overstromingen, stakingen van transport- of postdiensten, enz.) zullen beschouwd worden als gevallen van force majeure).

Voor de contracten voor levering en verkoop van producten, worden de levering en overgang van risico geacht te gebeuren af fabriek. Dientengevolge reizen de goederen op risico en gevaar van de klant, aan wie het in geval van schade, verlies of ontbreken toekomt alle voorbehoud te maken bij of beroep te doen op de verantwoordelijke transporteurs. De overgang van risico met betrekking tot het product zal gebeuren bij de overdracht aan de transporteur van het bestelde product. Het is dus aan de klant om op zijn kosten een verzekering aan te gaan, om elk risico te dekken, inclusief voor degradatie en verlies.

 

ARTIKEL V: GARANTIES

 De firma O2D® biedt een contractuele garantie op al haar producten, exclusief enige andere wettelijke of reglementaire garantie, waaronder de garantie van Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de klant uitdrukkelijk afziet. Deze garantie, met een duur van een jaar, begint te lopen vanaf de levering en kan niet onderbroken worden dan via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

In geval van bewezen gebreken, verbindt de firma O2D® zich ertoe het product te vervangen met uitsluiting van enige andere schadevergoeding.

Er werd uitdrukkelijk verduidelijkt dat van deze garantie uitgesloten zijn:

 • Gebreken gedetecteerd bij de levering en non-conformiteiten, die onderwerp zijn van een specifieke garantie zoals gedefinieerd in Artikel IV;
 • Gebreken volgend op een gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met het gebruik waarvoor het product bestemd is en zoals gedefinieerd in de gebruiksaanwijzing die de klant bevestigt te hebben ontvangen;

Gebreken volgend op wijzigingen aangebracht aan het materiaal, op onvoorzienbare externe beperkingen, op normaal gebruik.

 

ARTIKEL VI: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 De firma O2D® behoudt het volle eigendomsrecht van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs.

Bij verzuim van betaling van de prijs op de overeengekomen datum kan de firma O2D® de onbetaalde goederen en voorraden opeisen en de verkoop zal van rechtswege worden geannuleerd als zij dat nodig acht. In aanvulling op de betaling van de prijs en schade en interesten, zullen de kosten van de verwijdering worden gedragen door de klant.

 

ARTIKEL VII: INTELLECTUELE EIGENDOM

 De firma O2D® blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten (brevetten, merken, modellen, auteursrechten) verbonden aan ontwerp, studie, onderzoek en ontwikkeling.

Alle documenten, stukken, schema’s, studies, plannen, analyses en projecten die gecommuniceerd werden naar aanleiding van een bestek of een offerte, of werden gevoegd bij het geregulariseerde contract tussen de partijen, worden enkel voor gebruik door de klant verzonden hebben een strikt vertrouwelijk karakter.

Deze documenten, stukken, schema’s, studies, plannen, analyses en projecten blijven eigendom van de firma O2D®.

Elke kopij, verspreiding, communicatie van deze documenten, stukken, schema’s, studies, plannen, analyses en projecten, alsook de informatie die ze bevatten, is strikt verboden, en stelt de auteur ervan bloot aan strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties.

De hele inhoud van de websites http://www.sol-aire.fr , http://www.verymat.fr en http://www.o2d-environnement.com is eigendom van d’O2D®. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van de inhoud via welk procedé ook en op welke drager ook is onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van O2D®.

O2D® kan u niet de toelating geven om inhoud voor welke u geen intellectuele eigendomsrechten heeft, te kopiëren, afficheren of verspreiden. Elk gebruik van deze inhoud met schending van de door derden gehouden rechten op deze vormt een geval van valsheid in geschrifte, wat zwaar bestraft wordt door de Wet op de Intellectuele Eigendom.

O2D® zal in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het overtreden door een gebruiker van door derden gehouden rechten die overtreden werden door de activiteiten van deze gebruiker op de website.

 

ARTIKEL VIII: NOMINATIEVE INFORMATIE

De klantgegevens die deze nominatieve informatie bevatten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de firma O2D® die zich ertoe verbindt de door de klant doorgegeven informatie niet te communiceren aan derden.

De verzamelde informatie is essentieel om uw aanvraag te verwerken. In overeenstemming met de Wet op Informatica en Vrijheid (Artikel 27 van de Wet 78-17 van 6 januari 1978), beschikt u over een recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die u betreffen. Om dit te doen, stuurt u een schrijven naar contact@o2d.fr of naar O2D® – 117, rue Pierre Brizon – 59810 LESQUIN

 

ARTIKEL IX: GESCHILLEN EN JURISDICTIE

 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden beheert door het Frans recht. Enkel in geval van geschillen met een natuurlijke persoon die door de Wet als consument wordt beschouwd, KUNNEN DE GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING EN BEËINDIGING VAN DE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN TUSSEN DE PARTIJEN, DIE NIET AMICAAL KUNNEN WORDEN OPGELOST, VOORGELEGD WORDEN AAN DE JURISDICTIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL WAARVAN DE HOOFDZETEL VAN DE FIRMA O2D® AFHANGT.

MAJ, 01/10/2015

 

 

 

X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

  E-mailadressen zijn niet identiek

  *Verplichte velden

  We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.