Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

Preambule

O2D ENVIRONNEMENT is zich bewust van het belang van het respect voor het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens. Conform met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation), die op 14 april 2016 door het Europees Parlement werd aangenomen, verbindt O2D ENVIRONNEMENT zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid te verzekeren van persoonlijke gegevens die via haar middelen worden verzameld.

Dit beleid inzake gegevensbescherming heeft tot doel u te informeren over de door O2D ENVIRONNEMENT genomen praktische maatregelen en engagementen om te waken over het respect voor uw persoonlijke gegevens. Dit beleid kan wijzigen in functie van de wettelijke en reglementaire context, alsook in functie van de doctrine van de CNIL (Nationale Commissie Informatica & Vrijheden in Frankrijk).

Laatste revisie: juni 2018

 

Verzamelde gegevens

In het algemeen kunt u de website www.o2d-environnement.com bezoeken en in contact treden met de diensten ervan zonder dat het nodig is uw persoonsgegevens te communiceren. Om u bepaalde diensten te kunnen aanbieden, kan O2D ENVIRONNEMENT u vragen om bepaalde persoonsgegevens te verschaffen die noodzakelijk zijn voor de aangewezen doeleinden. Op de verzamelformulieren worden bepaalde velden met een sterretje aangegeven, wat betekent dat de gegevens verplicht zijn om de dienst te kunnen gebruiken. Dit betreft in het bijzonder de volgende gegevens:

 • Contactformulier: naam, voornaam, bedrijfsnaam, activiteit, e-mailadres.
 • Aanmaken account: gebruikersnaam, e-mailadres.
 • Inschrijvingsformulier nieuwsbrief: e-mailadres.

O2D ENVIRONNEMENT zorgt erover dat het enkel gegevens verzamelt en behandelt die strikt noodzakelijk zijn voor hun doeleinde. De andere, niet met een sterretje gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht om opgegeven te worden. Dit zijn facultatieve gegevens.

Conform met de regelgeving, is het verzamelen van uw gegevens onderworpen aan uw toestemming, wat een duidelijke en expliciete handeling moet zijn. De verplicht aan te kruisen vakjes op de formulieren dienen om de toestemming van de gebruiker op te nemen. Zonder aanvaarding/validering van de gebruiker, kan het formulier niet worden ingediend.

 

Doeleinden van de gegevensverzameling

O2D ENVIRONNEMENT verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens om loyale en legale wijze te verzamelen en te behandelen. De uitgevoerde behandelingen beantwoorden aan een expliciet, wettelijk en vastgesteld doel:

 • Antwoorden op uw aanvragen voor contactopname, informatie, offertes.
 • Ter beschikking stellen van onze technische documentatie.
 • Verspreiding van onze nieuwsbrieven.

 

Informatie van de gebruikers

Conform met de regelgeving, verbindt O2D ENVIRONNEMENT zich ertoe u te informeren over de geïmplementeerde behandelingen van persoonsgegevens, in het bijzonder:

 • De identiteit van de verantwoordelijke voor deze behandeling.
 • De bestemmelingen van de gegevens.
 • Het doeleinde voor welk uw gegevens worden verzameld.
 • De bewaartermijn van deze gegevens.
 • Het facultatieve of verplichte karakter van de antwoorden.
 • Het bestaan en de modaliteiten voor uitoefening van uw rechten met betrekking tot het geheel van de gegevens die op u betrekking hebben.

 

Bestemmelingen van de gegevens

O2D ENVIRONNEMENT communiceert uw persoonsgegevens enkel aan geautoriseerde en vastgestelde bestemmelingen. De bestemmelingen van uw gegevens kunnen de marketing, commerciële en administratieve diensten van O2D ENVIRONNEMENT zijn, alsook, in voorkomend geval, geautoriseerd personeel van partnerbedrijven of dienstverleners, om de doelen te realiseren die u op voorhand werden beschreven.  Geen enkele behandeling van gegevens is voorzien buiten de Europese Unie.

 

Bewaring van de gegevens

O2D ENVIRONNEMENT bewaart uiw gegevens gedurende de wettelijke tijd die nodig is voor de operaties voor dewelke deze gegevens werden verzameld. In het kader van een commerciële relatie kan O2D ENVIRONNEMENT gehouden worden tot het bewaren van uw gegevens gedurende tien jaar in een tussentijdse archivering, in overeenstemming met de geldende wetgeving in procedures voor het beheer van geschillen.

 

Cookies

Bij uw eerste bezoek aan de website van O2D ENVIRONNEMENT, wordt u geïnformeerd dat de informatie betreffende uw browsen kan worden opgeslagen in bestanden die ‘cookies’ worden genoemd. Ons beleid inzake het gebruik van cookies informeert u over alle cookies die op onze website aanwezig zijn en toont u de nodige stappen om deze te configureren. Om hier meer over te weten, raadpleeg onze pagina « Cookies ».

 

Veiligheid

O2D ENVIRONNEMENT heeft fysieke, elektronische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen. Aangezien alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ertoe beperkt tot medewerkers en mogelijke dienstverleners van O2D ENVIRONNEMENT die deze toegang nodig hebben in het kader van het uitvoeren van hun opdracht. Het respect voor de veiligheid en de bescherming van uw gegevens is hen opgelegd. Als zij deze verplichtingen niet respecteren, dan stellen zij zich bloot aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties.

 

Rechten van personen

In toepassing van het Algemeen reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over een recht op toegang, rechtzetting, wissen (voor zover dit de goede uitvoering van het

lopende contract of het naleven van de wettelijke, commerciële verplichtingen niet verhindert), beperking van behandeling, verzet, overdraagbaarheid van alle op u betrekking hebbende gegevens, het recht instructies door te geven betreffende het gebruik van de gegevens na overlijden, alsook het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt op elk moment uw rechten uitoefenen door u via e-mail te richten tot het contactadres contact@o2d.fr of via post tot het adres O2D ENVIRONNEMENT, 117 rue Pierre Brizon 59810 Lesquin (Frankrijk), vergezeld van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.

 

Contact

Voor elke vraag tot informatie betreffende het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat door O2D ENVIRONNEMENT is geïmplementeerd, kunt u zich richten tot het volgende adres: contact@o2d.fr.

 

X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

  E-mailadressen zijn niet identiek

  *Verplichte velden

  We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.